กระบวนการของกรรม

กระบวนการของกรรมเกิดขึ้นเพราะมีวงจรของกรรมวงจรของกรรมก็คือ กิเลส นำไปสู่ กรรม ได้แก่การกระทำ การกระทำก่อให้เกิดผลที่เรียกว่า วิบากวงจรของกรรมจึงประกอบด้วย สาม เหตุปัจจัย คือ กิเลส กิเลสเกิดทางใจ กระบวนการเกิดของกิเลสนั้นมีลักษณะสองอย่าง คือ ไปกระทบกับสิ่งเร้าข้างนอก เรียกว่าวัตถุกาม คือวัตถุที่ชวนให้เกิดกิเลส แล้วก็คิดปรุงแต่ง พอคิดปรุงแต่งแล้วอยากได้วัตถุนั้นอยากมีวัตถุนั้น หลงใหลวัตถุนั้น

Read more